معرفی

مشخصات فردی

سیدولی طباطبایی هنزائی

نام - نام خانوادگی : سیدولی   طباطبایی هنزائی

پست الکترونیکی : sv_tabatabaeihanzaei@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : بازرگانی(حسابداری-حسابرسی)
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه پونا(هندوستان)

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : بازرگانی(حسابداری قیمت تموم شده مالی)
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه پونا(هندوستان)

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : بازرگانی(بازار سرمایه هند)
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه پونا(هندوستان)

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت

محل خدمت : دانشکده مدیریت

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 10

سمت اجرایی در دانشگاه : هیات علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1376/06/01

سیدولی طباطبایی هنزائی
سیدولی طباطبایی هنزائی

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت
مرتبه علمی :
    استادیار
^